Integritetspolicy

EZ Web AB:s Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy EZ Web AB

Denna Integritetspolicy informerar om behandling av personuppgifter hos EZ Web AB (org. nummer 559157-4149). Den besvarar frågor om vilka personuppgifter EZ Web AB samlar in, använder eller delar, för vilka ändamåluppgifterna samlas in och vilka rättigheter användarna har. Syftet med policyn är att säkerställa att EZ Web AB hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter hos EZ Web AB?

EZ Web AB har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten.

Organisationsnummer: 559157–4149
Adress: Teknikvägen 3, 961 50 Boden

EZ Web AB:s VD kan delegera ansvaret och implementationen till lämplig person inom företaget. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Om du har frågor om dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy kan du kontakta oss via e-post hej@ezweb.se

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?

När du blir kund hos oss eller kontaktar oss

För att administrera och hantera ärenden lagrar vi vissa av dina personuppgifter i vårt kundregister. Dessa personuppgifter används för att hantera din inloggning, skicka ut nyhetsbrev och ge dig information om kompetensutveckling och andra tjänster.

De personuppgifter vi lagrar är:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer).
 • Faktureringsadress (vid fakturering till företag/organisation lagras även organisationsnummer, om kund är registrerad i utlandet lagras även VAT-nr).
 • Användarnamn och lösenord.
 • Din kommunikation med oss.
 • Uppgift om dina bokningar.
 • Eventuell sammanfattning om dig som du fyllt i, befattning, organisationstyp, samt eventuell information om dina sociala kanaler.

De behandlingar som utförs är:

 • Registrering och identifiering för att hantera inloggning.
 • Insamling av e-postadresser för att skicka ut nyhetsbrev, samt ge dig information om kompetensutveckling och andra tjänster kring medlemskapet.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera kundärenden. Detta så kallade berättigade intresse tillsammans med det ingångna avtalet utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Vi har gjort bedömningen att detta berättigade intresse i dessa fall väger tyngre än skyddet för din personliga integritet. När du blir kund får du också information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Uppgifterna sparas i 36 månader efter avslutat medlemskap. Vi behöver behålla dina uppgifter en tid ifall du kommer tillbaka som kund samt för att kunna se historik i våra system.

Syftet med denna policy är att säkerställa att EZ Web AB hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

EZ Web AB:s VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. EZ Web AB:s VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Vi bryr oss om användarnas (din) integritet. Användarsekretess är viktigt för EZ Web AB. När användaren (du) väljer att lämna ut dina personuppgifter och personlig data till EZ Web AB förlitar du dig på EZ Web AB:s förmåga att hantera användarsekretess på ett ansvarsfullt sätt. Din information kan komma att lagras och hanteras av EZ Web AB och dess tjänsteleverantörer samt affärspartners. EZ Web AB förbehåller sig rätten att överföra information och genom att använda tjänster från EZ Web AB samtycker du till sådan överföring av information samt att information kan komma att lagras och hanteras av EZ Web AB utan krav mot oss för sådan överföring, lagring eller hantering av information.

 

För följande behandlingar [e-posthantering internt resp. externt, intresseansökan samt beställning] gäller särskilt följande: EZ Web AB lagrar och hanterar användares och ansökandens personuppgifter i form av namn, telefonnummer, e-postadress samt adress i EZ Web AB:s webbhotell.

Detta för att vid behov kunna kontakta användare eller ansökande för att kunna dela informationsutbyte, erbjuda våra tjänster samt fakturering.

Rätt att återkalla samtycke

Om du lämnat ditt samtycke till oss för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på ovan kontaktuppgifter.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas utan onödigt dröjsmål ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot att dina personuppgifter används för vår egen direktmarknadsföring.
 • Behandlingen av personuppgifterna har skett på ett olagligt sätt.
 • Du drar tillbaka ditt samtycke.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning och innebär att vissa uppgifter kan lagras till dess att vi inte är skyldiga att lagra dem längre.

Hur behandlas och skyddas dina personuppgifter?

 • Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Behandlingsregistret
 • Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen
 • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till EZ Web AB:s VD. VD ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
 • Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Våra kunder

Som webbkund hos EZ Web AB godkänner du att ha en integritetspolicy eller på annat sätt göra det klart för dina besökare eller användare vilken data, information, innehåll ni sparar.

För att EZ Web AB ska kunna producera och erbjuda tjänster till användare (du) godkänner du att EZ Web AB får använda, reproducera, lagra, modifiera, skapa, distribuera, offentligt utföra användarens tjänster och visa användardata på eller via EZ Web AB hemsida samt i all aktuell och framtida media. EZ Web AB har vid annonsering och marknadsföring rätt till användning av samtliga tjänster vi erbjuder användare.

För att återkalla samtycke – läs tidigare paragraf om din rättighet att återkalla, rätta eller radera samtycke.

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på följande sätt:

 • E-post: hej@ezweb.se
 • Telefon: 010 – 129 60 06
 • Adress: Teknikvägen 3, 961 50 Boden

Vänligen ange ditt namn, e-postadress och en kort beskrivning av din förfrågan. Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt.

Bli en del av ez

Vi söker ständigt efter nya stjärnor till vårt team

Du förtjänar det bästa

Låt oss hjälpa dig!